[1]
P. R. Chalise, “Pachhillo Ranakalin Prashasanka vivid Pakshyaharumathi Prakash Parne Shree Tin Mohan Samsherko Sanad”, Tribhuvan University Journal, vol. 25, no. 1, pp. 159–170, Sep. 2010.