[1]
B. Aryal, “Adhunik Bharatiya Bhasaharuma Avikartatmak Samrachanako Isthiti”, Tribhuvan University Journal, vol. 16, pp. 120–132, Oct. 2010.