[1]
D. M. Bajracharya, “Phyto-Geography of Nepal Himalaya”, Tribhuvan University Journal, vol. 19, no. 2, pp. 57–76, Nov. 2010.