[1]
D. P. Sharma kandel, “Purana Amulya Grantha, Tadpatra ra Kalatmak Bastuharu Samrakshyan Garne Adesh Dieako Auta Aaitihasik Kagaj”, Tribhuvan University Journal, vol. 19, no. 2, pp. 157–159, Nov. 2010.