[1]
खनाल Khanal र. R., “समसामयिक नेपाली कवितामा सीमान्तीयको सशक्तीकरण {Empowerment of the frontier in contemporary Nepali poetry}”, Tribhuvan University Journal, vol. 36, no. 01, pp. 225–243, Dec. 2021.