[1]
P. Chalise, “Ranashahi Prasasanik Karmachariko subidhama Biddyaman Asamanata ra Asantusti bare Prakash Parne Auta Sanad Sabal”, Tribhuvan University Journal, vol. 21, no. 2, pp. 155–161, May 2011.