Chalise, P. R. “Pachhillo Ranakalin Prashasanka Vivid Pakshyaharumathi Prakash Parne Shree Tin Mohan Samsherko Sanad”. Tribhuvan University Journal, vol. 25, no. 1, Sept. 2010, pp. 159-70, doi:10.3126/tuj.v25i1.3760.