Aryal, B. “Adhunik Bharatiya Bhasaharuma Avikartatmak Samrachanako Isthiti”. Tribhuvan University Journal, vol. 16, Oct. 2010, pp. 120-32, doi:10.3126/tuj.v16i0.3800.