Bajracharya, S. “Group Theoretic Study of Brenke Type Polynomials”. Tribhuvan University Journal, vol. 19, no. 2, Nov. 2010, pp. 11-23, doi:10.3126/tuj.v19i2.3875.