Bajracharya, D. M. “Phyto-Geography of Nepal Himalaya”. Tribhuvan University Journal, vol. 19, no. 2, Nov. 2010, pp. 57-76, doi:10.3126/tuj.v19i2.3879.