Sharma, G. “Money Supply Analysis”. Tribhuvan University Journal, vol. 21, no. 2, May 2011, pp. 47-50, doi:10.3126/tuj.v21i2.4578.