Gautam, D. P. “Nepalima Milit Kriya”. Tribhuvan University Journal, vol. 21, no. 2, May 2011, pp. 129-40, doi:10.3126/tuj.v21i2.4587.