Acharya, K. P. “Bideshika Lagi Nepali Bhasha Shikshyanma Shikshkako Dayitwa”. Tribhuvan University Journal, vol. 21, no. 2, May 2011, pp. 147-54, doi:10.3126/tuj.v21i2.4589.