Chalise, P. “Ranashahi Prasasanik Karmachariko Subidhama Biddyaman Asamanata Ra Asantusti Bare Prakash Parne Auta Sanad Sabal”. Tribhuvan University Journal, vol. 21, no. 2, May 2011, pp. 155-61, doi:10.3126/tuj.v21i2.4590.