[1]
खनाल Khanal र.R. 2022. ‘सातौँ ऋतु’ उपन्यासमा अग्रभूमिनिर्माण {Foreground construction in the novel ’Seventh Season’}. AMC Journal. 3, 1 (Aug. 2022), 29–43. DOI:https://doi.org/10.3126/amcj.v3i1.45453.