[1]
भुसाल क. 2023. संसारका भाषाको पारिवारिक वर्गीकरण र विशेषता. AMC Journal. 4, 1 (Dec. 2023), 124–142. DOI:https://doi.org/10.3126/amcj.v4i1.63864.