(1)
रेग्मी Regmi क. K. ‘बाँदर्नी मैयाँको कथा’ लोककथाको विधातात्विक अध्ययन "Badarni Maiyako" Katha Ko Bidhatatwik Adhyayan. AMC J. 2021, 2, 156-174.