(1)
खनाल Khanal र. R. . ‘सातौँ ऋतु’ उपन्यासमा अग्रभूमिनिर्माण {Foreground Construction in the Novel ’Seventh Season’}. AMC J. 2022, 3, 29-43.