(1)
शर्मा Sharma व. B. नेपाली भाषा कक्षामा सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी अभिमत {Learning Nepali Language in Class Opinions on Facilitation}. AMC J. 2022, 3, 44-60.