(1)
रेग्मी Regmi क. K. क्षण, जाति र परिवेशका आधारमा ‘अभागी’ कथाको विश्लेषण {Based on the Moment, Race and Environment Analysis of the ’unfortunate’ Story}. AMC J. 2022, 3, 89-100.