(1)
ढकाल र. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका आख्यानमा मनोविश्लेषण. AMC J. 2023, 4, 107-123.