(1)
भुसाल क. संसारका भाषाको पारिवारिक वर्गीकरण र विशेषता. AMC J. 2023, 4, 124-142.