(1)
भट्टराई र. आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा नेपाली पठन सिप विकासका प्रभावकहरू. AMC J. 2023, 4, 169-179.