रेग्मी Regmi क. K. (2021). ‘बाँदर्नी मैयाँको कथा’ लोककथाको विधातात्विक अध्ययन "Badarni Maiyako" Katha ko Bidhatatwik Adhyayan. AMC Journal, 2(1), 156–174. https://doi.org/10.3126/amcj.v2i1.35796