खनाल Khanal र. R. . (2022). ‘सातौँ ऋतु’ उपन्यासमा अग्रभूमिनिर्माण {Foreground construction in the novel ’Seventh Season’}. AMC Journal, 3(1), 29–43. https://doi.org/10.3126/amcj.v3i1.45453