शर्मा Sharma व. B. (2022). नेपाली भाषा कक्षामा सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी अभिमत {Learning Nepali language in class Opinions on facilitation}. AMC Journal, 3(1), 44–60. https://doi.org/10.3126/amcj.v3i1.45454