ढकाल र. (2023). लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका आख्यानमा मनोविश्लेषण. AMC Journal, 4(1), 107–123. https://doi.org/10.3126/amcj.v4i1.63837