भुसाल क. (2023). संसारका भाषाको पारिवारिक वर्गीकरण र विशेषता. AMC Journal, 4(1), 124–142. https://doi.org/10.3126/amcj.v4i1.63864