भट्टराई र. (2023). आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा नेपाली पठन सिप विकासका प्रभावकहरू. AMC Journal, 4(1), 169–179. https://doi.org/10.3126/amcj.v4i1.63867