भट्टराई र. आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा नेपाली पठन सिप विकासका प्रभावकहरू. AMC Journal, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 169–179, 2023. DOI: 10.3126/amcj.v4i1.63867. Disponível em: https://www.nepjol.info/index.php/amcj/article/view/63867. Acesso em: 25 jul. 2024.