रेग्मी Regmi कमला Kamala. 2021. “‘बाँदर्नी मैयाँको कथा’ लोककथाको विधातात्विक अध्ययन ‘Badarni Maiyako’ Katha Ko Bidhatatwik Adhyayan”. AMC Journal 2 (1):156-74. https://doi.org/10.3126/amcj.v2i1.35796.