खनाल Khanal राजेन्द्र Rajendra. 2022. “‘सातौँ ऋतु’ उपन्यासमा अग्रभूमिनिर्माण {Foreground Construction in the Novel ’Seventh Season’}”. AMC Journal 3 (1):29-43. https://doi.org/10.3126/amcj.v3i1.45453.