शर्मा Sharma विष्णुप्रसाद Bishnuprasad. 2022. “नेपाली भाषा कक्षामा सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी अभिमत {Learning Nepali Language in Class Opinions on Facilitation}”. AMC Journal 3 (1):44-60. https://doi.org/10.3126/amcj.v3i1.45454.