भुसाल केशव. 2023. “संसारका भाषाको पारिवारिक वर्गीकरण र विशेषता”. AMC Journal 4 (1):124-42. https://doi.org/10.3126/amcj.v4i1.63864.