भट्टराई रमेश. 2023. “आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा नेपाली पठन सिप विकासका प्रभावकहरू”. AMC Journal 4 (1):169-79. https://doi.org/10.3126/amcj.v4i1.63867.