खनाल Khanal र. R. . (2022) “‘सातौँ ऋतु’ उपन्यासमा अग्रभूमिनिर्माण {Foreground construction in the novel ’Seventh Season’}”, AMC Journal, 3(1), pp. 29–43. doi: 10.3126/amcj.v3i1.45453.