शर्मा Sharma व. B. (2022) “नेपाली भाषा कक्षामा सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी अभिमत {Learning Nepali language in class Opinions on facilitation}”, AMC Journal, 3(1), pp. 44–60. doi: 10.3126/amcj.v3i1.45454.