भुसाल क. (2023) “संसारका भाषाको पारिवारिक वर्गीकरण र विशेषता”, AMC Journal, 4(1), pp. 124–142. doi: 10.3126/amcj.v4i1.63864.