भट्टराई र. (2023) “आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा नेपाली पठन सिप विकासका प्रभावकहरू”, AMC Journal, 4(1), pp. 169–179. doi: 10.3126/amcj.v4i1.63867.