[1]
रेग्मी Regmi क. K., “‘बाँदर्नी मैयाँको कथा’ लोककथाको विधातात्विक अध्ययन ‘Badarni Maiyako’ Katha ko Bidhatatwik Adhyayan”, AMC J., vol. 2, no. 1, pp. 156–174, Mar. 2021.