[1]
खनाल Khanal र. R. ., “‘सातौँ ऋतु’ उपन्यासमा अग्रभूमिनिर्माण {Foreground construction in the novel ’Seventh Season’}”, AMC J., vol. 3, no. 1, pp. 29–43, Aug. 2022.