[1]
शर्मा Sharma व. B., “नेपाली भाषा कक्षामा सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी अभिमत {Learning Nepali language in class Opinions on facilitation}”, AMC J., vol. 3, no. 1, pp. 44–60, Aug. 2022.