[1]
ढकाल र., “लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका आख्यानमा मनोविश्लेषण”, AMC J., vol. 4, no. 1, pp. 107–123, Dec. 2023.