[1]
भुसाल क., “संसारका भाषाको पारिवारिक वर्गीकरण र विशेषता”, AMC J., vol. 4, no. 1, pp. 124–142, Dec. 2023.