[1]
भट्टराई र., “आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा नेपाली पठन सिप विकासका प्रभावकहरू”, AMC J., vol. 4, no. 1, pp. 169–179, Dec. 2023.