रेग्मी Regmi क. K. “‘बाँदर्नी मैयाँको कथा’ लोककथाको विधातात्विक अध्ययन ‘Badarni Maiyako’ Katha Ko Bidhatatwik Adhyayan”. AMC Journal, vol. 2, no. 1, Mar. 2021, pp. 156-74, doi:10.3126/amcj.v2i1.35796.