खनाल Khanal र. R. . “‘सातौँ ऋतु’ उपन्यासमा अग्रभूमिनिर्माण {Foreground Construction in the Novel ’Seventh Season’}”. AMC Journal, vol. 3, no. 1, Aug. 2022, pp. 29-43, doi:10.3126/amcj.v3i1.45453.