शर्मा Sharma व. B. “नेपाली भाषा कक्षामा सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी अभिमत {Learning Nepali Language in Class Opinions on Facilitation}”. AMC Journal, vol. 3, no. 1, Aug. 2022, pp. 44-60, doi:10.3126/amcj.v3i1.45454.