भुसाल क. “संसारका भाषाको पारिवारिक वर्गीकरण र विशेषता”. AMC Journal, vol. 4, no. 1, Dec. 2023, pp. 124-42, doi:10.3126/amcj.v4i1.63864.