भट्टराई र. “आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा नेपाली पठन सिप विकासका प्रभावकहरू”. AMC Journal, vol. 4, no. 1, Dec. 2023, pp. 169-7, doi:10.3126/amcj.v4i1.63867.